Brasschaatse meerderheid ontgroent de gemeente verder door 1218 grote bomen met goedkeuring te laten kappen…

Na het voorstel van collega Lisa Buyse met betrekking tot het gebruiken van de Vlaamse projectsubsidie om bomen te planten in Brasschaat en het voorstel dat Inge Hermans deed rond de klimaatadaptietool, die beiden niet werden goedgekeurd door de Brasschaatse meerderheid, een mooi voorstel dat volledig inspeelt op de verzuchtingen die het Brasschaats bestuur wil concretiseren rond de klimaatdoelstellingen.

Méér en méér worden op de verschillende politieke niveaus,.. initiatieven en projecten opgestart om de internationale klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties te behalen.
Zowel in het huidige bestuursakkoord als in de Meerjarenplanning ’20-’25 zijn “aanstalten” te vinden in beleidsdoelstellingen en actieplannen die blijk geven van het feit dat de Brasschaatse meerderheid niet ongevoelig is voor dit thema. Voor Brasschaat 2012, kan de ambitie hier niet hoog genoeg liggen en is er volgens Inge Hermans nog veel ruimte over.

Deelname aan projecten die duurzaamheid, vergroening en verantwoord waterverbruik betreffen, staan overal hoog op de agenda. De urgentie is gerust hoog te bestempelen. Het nastreven van onder meer een evolutie naar minder CO2 uitstoot en de bewustwording van de nood aan een kentering in ons gedrag, zijn uiteraard niet enkel een verantwoordelijkheid  van de verschillende overheden, maar… ook van de burgers zelf. De overheid kan hierbij een belangrijke rol spelen door allerlei projecten en participaties op te starten en/of te ondersteunen.

Het zal ondertussen en hopelijk wel genoegzaam bekend zijn dat Brasschaat 2012  een pleitbezorger is voor het behoud en het extra creëren van groen in Brasschaat. Brasschaat 2012 stelde daarom voor om toe te treden aan het vergroeningsplatform voor Vlaanderen “Map A Tree”. Een platform dat met behulp van ervaring, inzichten en adviezen van VVOG, Vito, ANB, BOS+ en Natuurpunt tot stand kwam. Op dit platform, “Map A Tree”, kunnen burgers locaties/punt, aanduiden “waar”, of “op welk punt”, ze denken dat er bomen kunnen geplant worden. Een makkelijke manier om aan burgerparticipatie te doen bij de uitbreiding van groen in de eigen leefomgeving. Om een punt te kunnen toevoegen, moeten burgers eerst een kleine checklist overlopen met de zogenaamde “Vlaamse ‘minimumeisen” van een mogelijke plantlocatie. Op die manier is er eerst een soort “screening” en realiseren burgers zich ook dat een boom planten volgens de wet, niet altijd én overal kan.Als er aan alle eisen is voldaan, komt het punt op de kaart.

De lokale overheid krijgt van het platform “Map A Tree” een aantal administratieve accounts en kan het punt dan analyseren. Vervolgens kan er op het platform weergegeven worden of er al dan niet de mogelijkheid is een boom te planten. Bij de laatste situatie kan er ook een reden worden weergegeven waarom er op die specifieke locatie geen boom kan staan. Zo kunnen alle burgers gemakkelijk te weten komen waarom er op bepaalde plaatsen géén bomen kunnen staan wat minder frustraties bij onze burgers geeft. 

De kosten hieraan verbonden vallen, in verhouding met het Brasschaatse gemeentebudget, heel goed mee en geen reden tot weigering van het voorstel.

Bij het voorbereiden van dit agendapunt werden door Inge Hermans meerdere invalshoeken bekeken die helpen om dit voorstel kracht bij te zetten en degelijk te onderbouwen.

1. Om te beginnen een eerste trieste vaststelling dat er de laatste twee jaar door het schepencollege kapvergunningen werden verleend voor in het totaal 1218 bomen.

Laanbomen, dode of zieke bomen en de in de besluiten ongedefinieerde aantallen, werden niet meegeteld en dus kan men hier gerust spreken van een minimalistische beschouwing. Dit betreft alles bomen van “een niet geringe omvang” daar er kapvergunningen nodig waren.

2. Op de gemeenteraad van januari 2021 ligt het SECAP (klimaatplan)voor ter goedkeuring.

De Brasschaatse meerderheid noemt het een “dynamisch document”, m.a.w. een document waar op regelmatige tijdstippen ruimte moet zijn voor bijsturing. Dit gaf Brasschaat 2012 de impuls om constructief mee te denken en voorstellen te formuleren.

“We investeren voluit in ons klimaatplan:” de gemeente zal als voorbeeld én aanjager fungeren, niet enkel door eigen investeringen in patrimonium en materiaal, maar ook door aanvullende initiatieven vanuit de maatschappij te subsidiëren. Het succes van dit klimaatplan en de omschakeling naar een duurzamere gemeente zal naast de door de gemeente voorziene financiële middelen, ook grotendeels afhangen van private initiatieven van zowel onze burgers als bedrijven in Brasschaat ,

“Groenblauwe netwerken van open ruimte tot in de kern”: De belangrijke Natuur-en Ecosystemen worden duurzaam onderhouden en beheerd. Ook particulier kan er veel bijgedragen worden aan het behoud van ons bomenbestand op het grondgebied. Naast het maximaal behouden hiervan is ook vernieuwing en uitbreiding belangrijk M.a.w.heel wat ambities en te behalen targets in dit document dat erg mooi “oogt” en waarin de indruk gegeven wordt dat de gemeente zijn schouders er wil onderzetten met steun van de gemeenteraad.

3. In de meerjarenplanning lezen we onder andere in beleidsdoelstelling 7, dat “Brasschaat zal meebouwen aan een duurzame toekomst” en dat “het gemeentebestuur een voortrekker is op vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen(SDG’s”) én daarbovenop dat deze zullen worden gepromoot én gerealiseerd in de eigen organisatie.

Welnu, dat komt goed uit want in dit voorstel “Map A Tree” worden maar liefst 7 SDG’s betrokken en waarvan er 4 door de meerderheid als prioritair werden gecategoriseerd.

Namelijk:

SDG  3  : goede gezondheid en welzijn

9  : industrie, innovatie en infrastructuur

11:duurzame steden en gemeenschappen

12:verantwoorde consumptie en productie

13:klimaatactie

15:leven op het land

17:partnerschap om doelstellingen te bereiken

Met dit Brasschaat 2012 voorstel kan men zonder al te veel moeite, direct aan de slag en dit gaat toch nog net iets verder dan het idee van het “bomenloket” dat volgens het bestuursakkoord ook nog in de running is.

Héél wat lokale overheden, zowel steden als gemeenten, hebben zich ondertussen aangesloten en hebben de applicatie geactiveerd of hebben reeds de online infosessie en rondleiding gekregen.

Na de interpellatie van Inge Hermans op de Algemene Commissie kon de Brasschaat 2012 fractie, 2 weken nadien én op de gemeenteraad vaststellen dat hun pleidooi, namelijk het belang van burgerparticipatie, werd ingeschreven in het klimaatplan.

Onze fractie hoopte dat dit voorstel zou bijdragen aan het vergroenen van onze ambitieuze gemeente, én… dat het de burgers zou appelleren om mee na te denken over hun eigen omgeving en uiteraard hierbij zijn rol echt kon opnemen om bij te dragen aan het nastreven van een gezondere wereld…niet enkel nu maar ook toekomstgericht naar onze kinderen en kleinkinderen.

Helaas, het heeft wéér niet mogen zijn…men blijft liever “groen” in het “vergroenen” van Brasschaat en gaat heel ambitieus en onverdroten verder op zoek naar het “warm water” en de hakbijl blijft klaarliggen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *