Milieu

DUURZAAM BRASSCHAAT

We willen dat Brasschaat uitgroeit tot een klimaatneutrale gemeente. De tegen 2030 te realiseren Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de Verenigde Naties vormen voor ons de basis van een beleid dat maximaal oog heeft natuur en milieu, duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn.

 • Ondertekenen van de burgemeestersconvenant waarmee Brasschaat zich engageert voor een drastische vermindering van de CO2-uitstoot en uitgroeit tot een klimaatneutrale gemeente.
 • het openbaar groen, de beken en de grachten ecologisch beheren en willen ecologisch bermbeheer in alle straten invoeren.
 • de kleinschalige natuur en de ‘groene vingers’ in woonkernen in stand houden en willen de voortuinen ecologisch herwaarderen, ook door strikter toezicht op verhardingen te organiseren.
 • natuurgebieden onder meer via trage wegen met elkaar verbinden en de omliggende natuurwaarden van de Antitankgracht vrijwaren.
 • het regenwater bovengronds houden door het maximaal op te vangen, willen het gebruik van regenwater bevorderen en groendaken op bijgebouwen en garages bij nieuwbouw en renovatie verplicht maken.
 • investeren in hernieuwbare energie en via bewustmaking en premies energiebesparende maatregelen bevorderen. We willen als bestuur met de eigen gemeentegebouwen het goede voorbeeld geven.
 • duurzame en CO2-neutrale mobiliteit promoten en willen als bestuur met het eigen wagenpark het goede voorbeeld geven.
 • een duurzaam gemeentelijk aankoopbeleid voeren volgens het wieg-tot-wieg-principe (‘cradle to cradle’), waarbij het eerst gebruikte product de grondstof voor het volgende product wordt.
 • de adviesfunctie van de milieuraad versterken en au serieux nemen
 • de gemeentelijke subsidies voor de natuur- en milieuverenigingen verhogen.
 • inzetten op maximale preventie van restafval en op hergebruik en recyclage.
 • het principe “de vervuiler betaalt” hanteren door het huishoudelijk restafval bij de inzameling te wegen en het gedifferentieerd tarief in te voeren (diftar).
 • Als gemeente toetreden tot de ‘statiegeld-alliantie’ die wil dat statiegeld op blik en plastic wordt ingevoerd en zo het zwerfvuil en de afvalberg wordt verminderd.
 • thuis-composteren met gratis compostvaten en demonstraties in de buurt bevorderen.
 • Ten einde er de rust te garanderen, willen we het aantal grote evenementen in het gemeentepark beperken.
 • Ook dierenwelzijn moet een groter aandachtspunt worden. Het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) Brasschaat-Kapellen moet blijvend ondersteund worden, de subsidies voor sterlisatie van zwerfkatten moet behouden blijven, in de E10-plas kan een ondiep gedeelte afgebakend worden als honden-zwemvijver en voor onze ruiters toegang tot openbare natuurgebieden en het gemeentepark.