Onderwijs

LEREND BRASSCHAAT

Ouders willen de beste school voor hun kinderen. Hun keuze is onder meer afhankelijk van nabijheid, mobiliteit, aangepaste begeleiding en levensbeschouwelijke overtuiging. Om die keuze te garanderen is het goed dat Brasschaat een breed scholenaanbod heeft. De gemeente speelt daarbij een aanzienlijke rol. Brasschaat beschikt over een sterk uitgebouwd en over de wijken verspreid gemeentelijk lager onderwijsnet en beschikt met het GIB ook over een grote gemeentelijke secundaire school. Maar niet alle schoolgebouwen zijn er even best aan toe. Daarom willen we blijven investeren in kwaliteitsvolle en energiearme gemeentelijke schoolgebouwen. Behalve als inrichtende macht kan de gemeente ook een rol spelen als regisseur van de samenwerking tussen scholen van verschillende netten. We willen de schoolgebouwen ook buiten de schooluren toegankelijk maken voor buurtbewoners en andere gebruikers.

 

 • Het project “Scholen Kaart” is daarvan een voorbeeld – al blijven we vragen hebben bij de uitwerking en vooral de financiering ervan.
  • Een combinatie van woongelegenheden en scholen biedt kansen, maar de kwaliteit en de buurtinplanting vinden wij belangrijker dan de financiële voorafname dat het project de gemeenschap niets mag kosten.
  • We vinden dat in het project Scholen Kaart kansen worden gemist om tot meer netoverschrijdende samenwerking te komen.
 • We willen in kwaliteitsvolle en energiearme scholen blijven investeren. Zowel in de gemeentescholen van het lager onderwijs, als in het GIB en het Deeltijds Kunstonderwijs.
  • Samen met de distributienetbeheerder willen we de gemeentescholen energiearm maken. De netbeheerder helpt bij de financiering van de isolatiewerken, de terugbetaling gebeurt door de verlaagde energiefactuur op het vorige (hogere) peil te houden.
 • We willen werk maken van brede scholen door speelplaatsen, sporthal, refter(s) en klaslokalen ook buiten de schooluren (’s avonds, in weekends en vakanties) maximaal voor buurtbewoners en andere gebruikers open te stellen.
 • Door het samen organiseren van sportdagen en culturele activiteiten streven we naar een doorgedreven netoverschrijdende samenwerking tussen alle scholen op het grondgebied. De gemeente treedt daarbij als regisseur op.
 • We willen dat de jeugdafdelingen van het Deeltijds Kunstonderwijs in de verschillende wijken aanwezig blijven.