Vrije tijd

SPORTIEF EN CULTUREEL BRASSCHAAT

Cultuur

medewerkers van de dienst vrije tijd (cultuur, jeugd, sport) moeten op hun terrein kunnen werken: in het cultuurcentrum, in het jeugdcentrum of in het sportcentrum. De inkapseling van de dienst vrije tijd in het nieuw gemeentehuis vinden we dan ook een slecht idee. Ze is niet bevorderlijk voor de toegankelijkheid en creatieve armslag die nu eenmaal eigen zijn aan de dienst vrije tijd. We willen van het cultuurcentrum opnieuw een laagdrempelig ontmoetingsplaats voor alle Brasschatenaren maken, ook buiten de kantooruren van het gemeentehuis.

 • van het cultuurcentrum opnieuw een broedplaats maken voor organisatoren en creatief talent, en een laagdrempelig trefcentrum met een cultuurcafé als centrale ontmoetingsplaats, zeven dagen op zeven.
 • het eigentijdse podiumprogramma van het cultuurcentrum verder ontplooien. Nieuwe accenten leggen op beeldende kunsten en op een op persoonsontwikkeling gericht vormingsaanbod.

Toekomst Ruiterhal

We zijn voorstander van een podiumzaal voor zowel een zittend als een staand publiek, gecombineerd met repetitielokalen voor muziek en woord. De Ruiterhal in haar huidige vorm is daarvoor niet geschikt.

 • We willen voor het gebruik van grotere cultuurinfrastructuur samenwerken met de cultuurdiensten van Schoten en Kapellen, zodat de zalen en gebouwen complementair zijn en niet allemaal polyvalent.
 • in samenwerking met alle betrokkenen moeten we snel bepalen wat de noden van een grote podiumzaal annex repetitielokalen zijn.
 • De Ruiterhal afbreken en op dezelfde plek een nieuwe podiumzaal zetten.

Extra tentoonstellingsruimte op binnenplaats Hemelhoeve

We willen de binnenplaats van de Hemelhoeve overdekken met een open glasconstructie, die dienst kan doen als tentoonstellingsruimte en als creatieve werfplaats voor poëzie, literatuur, muziek en beeldende kunst.

Sint-Jozefskapel

 • Dankzij Brasschaat 2012 is de Sint-Jozefskapel niet aan vastgoedmakelaars verkocht De Sint-Jozefskapel moet als culturele parel ook in de toekomst behouden en beter uitgerust worden als tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst en als locatie waar occasioneel concerten, lezingen en debatten kunnen worden georganiseerd.
 • We willen onderzoeken of de Sint-Jozefskapel op een kwaliteitsvolle wijze in een wooncomplex kan worden geïntegreerd op de plaats van het huidge OCMW-gebouw, als een voorbeeld van integratie van woon- en cultuurfuncties onder één dak. De voorgevel van het gebouw moet behouden blijven.

Cultuur in de wijken

De wijkantennes van het Cultuurcentrum Brasschaat krijgen meer en meer vorm. We willen die professionele ondersteuning van het wijkleven verder uitbouwen, en bewoners en verenigingen er actief bij betrekken. De inkapseling van de Grasdries op de Driehoek in de werking van het cultuurcentrum Brasschaat vinden we een belangrijke stap in de professionalisering van de wijkinfrastructuur voor het wijk- en verenigingsleven. Onder impuls van Brasschaat 2012 krijgt zaal De Kring in Maria-ter-Heide een beheersorgaan waarin de gebruikers en de podiumverenigingen van de Cultuurraad betrokken zijn.

 • Als op termijn de culturele wijkinfrastructuur meer vorm krijgt, willen we via de op te richten wijkraden (zie participatie) buurtbewoners en wijkverenigingen medezeggenschap over het beheer van de wijkcentra geven.
 • de tentoonstellingsruimten van het cultuurcentrum in Mariaburg moeten meer door wijkbewoners en -verenigingen en het Dienstencentrum kunnen gebruikt worden.
 • Alle verenigingen van Brasschaat, zonder onderscheid, moeten gebruik kunnen maken van de podiuminfrastructuur van zaal De Kring in Maria-ter-Heide.
 • We willen onderzoeken of de kerk van Bethanië tot een brede wijkontmoetingsplaats kan worden verruimd.
 • Bij de realisatie van het scholenproject in de wijk Kaart waken we over de huidige wijkfuncties van de parochiegronden: jeugdlokalen Chiro, een ontmoetingszaal met podiumfunctie (na het verdwijnen van zaal Berkenhof)…

Sport

We willen het onevenwicht in de ondersteuning van de verschillende sporten wegwerken. De meest beoefende sporten (voetbal, hockey, …) worden momenteel het hardst ondersteund. Wij willen ook oog hebben voor de binnensporten (volley, basket, badminton, handbal…).

 • De kostprijs voor het huren van sportzalen is sinds de samenwerking met SportOase sterk gestegen, met als gevolg dat de sportclubs hun werking en ledenaantal de voorbije jaren aanzienlijk hebben zien afnemen. We willen daarom de bestaande sportinfrastructuur van alle scholen na de schooluren en in de weekends door zaalsportclubs laten gebruiken.
 • Aan sport voor mensen met een beperking willen we meer aandacht besteden.

Jeugd

Voor de jeugd willen we een tweesporenbeleid ontwikkelen. De georganiseerde jeugd willen we blijven ondersteunen. We willen ook extra inspanningen leveren om de niet-georganiseerde jongeren beter te bereiken en sterker te ondersteunen. We willen dat de jeugd-, cultuur-, sport-, welzijns- en onderwijswerkers intensiever samenwerken aan een integraal jeugdbeleid dat ook oog heeft voor de niet-georganiseerde jongeren. (zie ook ‘jeugdbeleid).

Senioren

Seniorenwerking is voor ons meer dan ouderen in de Remise in het gemeentepark samenbrengen, hoe nuttig en plezierig dit ook is.

 • De dienst vrije tijd moet activiteiten aanbieden in de vorm van dagprogramma’s in het cultuurcentrum en in de diensten- en sportcentra. Want er moet werk gemaakt worden van een geïntegreerd seniorenbeleid met tentakels naar cultuur, kunstonderwijs, sport en welzijn.