Wonen

WONEN IN BRASSCHAAT

Het is goed wonen in Brasschaat. Maar het is duur. Daarom willen we de bestaande bebouwde oppervlakte beter benutten. Door grote villa’s tot meerdere wooneenheden om te vormen, in de kernen hoger te bouwen, kangoeroewoningen ook voor niet-familieleden aantrekkelijk te maken… We willen extra inzetten op een voor bescheiden inkomens en jongeren betaalbare huurmarkt. Dat willen we doen met een sociaal verhuurkantoor voor mensen die net niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, door zwaarder in te zetten op sociale huurwoningen, door in grote panden meerdere gezinnen te laten wonen, door het aanbieden van betaalbare serviceflats en door eigenaars te helpen bij het afficheren van hun huurpand. We willen ook kopen betaalbaar maken. Dat willen we doen door op kleinere oppervlakte kleinere woningen te bouwen en naar het voorbeeld van het Antwerpse gemeentelijk vastgoedbedrijf AG VESPA als gemeente zelf woningen op te kopen, die te laten renoveren en weer op de markt te brengen. Omdat we vinden dat Brasschaat voldoende bebouwd is en we de laatste open ruimte willen bewaren, willen we geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden.

 

BETAALBAAR WONEN, OOK VOOR JONGEREN

We willen Brasschaatse jongeren de kans bieden om tegen een betaalbare prijs in de gemeente te blijven wonen. We willen ervoor zorgen dat meer Brasschatenaren in een betaalbare huurwoning terecht kunnen. We willen zuinig omspringen met de schaarse open ruimte en dus geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden.

 • We willen werk maken van extra sociale huurwoningen, niet van sociale koopwoningen.
 • We willen een Sociaal Verhuurkantoor oprichten dat als tussenpersoon optreedt tussen eigenaars en huurders die net niet in aanmerking komen voor een sociale woning.
 • We willen naar het voorbeeld van het Antwerpse gemeentelijk vastgoedbedrijf AG VESPA een autonoom gemeentebedrijf oprichten dat in de woonkernen kleine en middelgrote woningen opkoopt, laat renoveren en weer op de markt brengt.
 • We willen dat het op te richten autonoom gemeentebedrijf niet alleen bescheiden koopwoningen aanbiedt, maar zich ook toelegt op de verhuur van betaalbare woningen aan mensen met een bescheiden inkomen.
 • We willen het gebruik van erfpacht stimuleren om wonen betaalbaarder te maken.
  • In ruil voor een erfpachtvergoeding die de helft van de grondprijs bedraagt, engageert de erfpachtnemer er zich toe de woning die niet zijn eigendom is, te renoveren en energiearm te maken. De gemeente ondersteunt de erfpachtverlener en -nemer daarbij.
 • We willen dat de gemeente actief gebruik maakt van haar voorkooprecht.
 • Om het verhuurder en huurder gemakkelijk te maken, willen we alle aangeboden bescheiden huurwoningen op een gemeentelijke website en in de Brasschaatse Film afficheren.
 • Met premies willen we eigenaars stimuleren om hun woningen te isoleren en energiearm te maken, op voorwaarde dat ze die woning nog minstens tien jaar verhuren.
 • We willen zuinig met de ruimte omspringen.
  • geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden
  • in de kernen hoger bouwen mogelijk maken.

 

WONEN VOOR SENIOREN

We willen ouderen stimuleren om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen, de woonfactuur van senioren in serviceflats en woonzorgcentra beperken, en kangoeroewonen ook voor niet-familieleden stimuleren.

 • We willen ouderen stimuleren om zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen met een breed aanbod aan thuiszorg, premies om de woning aan te passen en de invoering van Brasschaatse taxicheques. Dat doen we voorts door…
  • Kangoeroe- en zorgwonen te stimuleren;
  • niet-gebruikte verdiepingen als tweewoonst te herbestemmen.
 • We willen de woonfactuur van senioren in serviceflats en woonzorgcentra beperken. Dat doen we door…
  • het aanbod aan betaalbare serviceflats te vergroten – nu is dat te eenzijdig op het duurdere marktsegment gericht;
  • extra serviceflats tegen een haalbare, bescheiden huurprijs op de markt te brengen via coöperatieve ondernemingen en/of publieke investeringen;
  • de onderhoudsplicht onder bepaalde voorwaarden af te schaffen.(zie sociaal beleid)

 

WONEN IN VILLA’S EN OP KASTEELDOMEINEN

We moeten oplossingen zoeken voor leegstaande of niet meer te verkopen villa’s en voor onderbenutte gebouwen op kasteeldomeinen.

 • onderzoeken of in bestaande en onderbenutte gebouwen op een aantal kasteeldomeinen kleinere woongelegenheden kunnen worden ingericht.
 • nagaan of leegstaande gebouwen op kasteeldomeinen voor huisvesting van senioren kunnen worden ingericht.
 • In grote villa’s tweewoonsten en gezamenlijk wonen (‘cohousing’) mogelijk maken.
 • bekijken op welke ruimtelijk verantwoorde wijze villapercelen in woongebied kunnen worden herverkaveld zodat er meerdere, kleinere alleenstaande woningen kunnen worden gebouwd.